Debug là việc khó gấp đôi code.
Nếu viết code thông minh quá mức, bạn sẽ không đủ thông minh để debug nó.