Cho người ta phần mềm, bạn sẽ làm họ bực mình một ngày.
Dạy người ta lập trình, họ sẽ bực mình cả đời.