Tôi là người viết Code. Viết code để sinh tồn, viết code để giải trí và làm niềm vui…
Đôi khi tôi viết code để trải nghiệm cái mới và tự hưởng thụ hoặc tạo sản phẩm cho mọi người cùng hưởng thụ. Thấy mọi người vui vẻ với sản phẩm của mình cũng là niềm vui của tôi.