Chỉ có 2 loại ngôn ngữ lập trình
Một loại bị nhiều người chê và một loại không ai thèm sử dụng.