Code cơ bản mã dịch vòng (shift cipher) với Z26
Demo mã hóa với các ký tự trong bảng mã ASCII
Tư tưởng thuật toán dịch dựa theo mã ASCII để tính toán

Code:

Icon

DichVong.zip 17.91 KB 276 downloads

...

Bình luận