Code cơ bản mã dịch vòng (shift cipher) với Z26
Demo mã hóa với các ký tự trong bảng mã ASCII
Tư tưởng thuật toán dịch dựa theo mã ASCII để tính toán

Code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
//Zm=26;
char *Proccess(char *input, int k, int method){
  char *temp = new char[1000]; strcpy(temp,input);
  for (int i=0; i<strlen(temp); i++){
    int x = (int)temp[i]; 
    int y = (method==0)?(x+k%26):(x-k%26); 
    int sp; 
    if (x>64 && x<91) 
      sp=0; 
    else if (x>96 && x<123) 
      sp=32; 
    else {
      y=x; 
      continue;
    } 
    if (y>90+sp) y-=26;
    else if (y<65+sp) y+=26; 
    temp[i] = (char)y; 
  } 
  return temp; 
} 
char *Encrypt(char *input, int k){ 
  return Proccess(input,k,0); 
} 
char *Decrypt(char *input, int k){ 
  return Proccess(input,k,1); 
} 

main(){ 
  int k=1; 
  char str[]="XYZ xyz ABC abc"; 
  // printf("%s",Encrypt(str,k)); 
  printf("\n%s -> %s -> %s\n",str,Encrypt(str,k),Decrypt(Encrypt(str,k),k));
  getch();
}
Icon

DichVong.zip 17.91 KB 318 downloads

...

Bình luận