Software Architecture – Kiến trúc phần mềm – Phần 1/2

  • Phần mềm được hình thành như thế nào?
  • Scale theo chiều dọc (vertical), chiều ngang (horizontal)
  • Loadbalancer và các cơ chế cân bằng tải
  • Statefull và các nhược điểm cần thay đổi, Stateless và các lợi ích đem lại
  • Các cơ chế tăng hiệu suất Database
  • Microservice và các hình thức điều hướng service của Loadbalancer
  • Single Sign On (SSO) – Hệ thống đăng nhập tập trung
  • Các thành phần cần có trong 1 hệ thống lớn, Tiến trình chạy ngầm, Hệ thống giám sát tập trung
  • Mô hình Hệ thống dự phòng thiên tai sự cố DR – DC

Tất cả sẽ được nhắc đến trong video dưới đây

Bình luận