Chương trình mô phỏng hệ mã hóa Rabin. Viết bằng ngôn ngữ Pascal.
Bao gồm: Tạo khóa, Mã hóa, Giải mã

Thông tin:

Tác giả: Lê Quang Hải – K7C CNTT – ĐHTN

Bình luận